milen_bg
 
Политика по околна среда Политика по околна среда
Фирма Стригид ЕООД е основана през 1996 г. от инж.Христо Христев. Повече от двадесет години, екипът от опитни инженери, конструктори и техници създават съоръжения за организации от хранително-вкусовата промишленост, развиващи дейност в България, Молдова, Русия, Полша, Германия, и Турция. Компанията е специализирана в производство на машини и неутрално оборудване за месопреработвателната индустрия, като с времето е изградила доверие и ефективно сътрудничество с партньорски организации в бранша.
Организацията непрекъснато оптимизира и подобрява процесите си, за да минимизира негативното въздействие върху флората и фауната. Стремежът на Стригид ЕООД е да намали екологичния отпечатък от основната си дейност и с помощта на ангажираността и усилията на всички служители, да постигне резултатност по отношение на околната среда. За целта в процеса на производство се използват съвременни технологии и иновативни решения, а екологичната й насоченост е вплетена в стратегията за развитие на компанията, именно:
• предоставяне на качествени продукти на конкурентни цени;
• намаляване или неутрализиране на негативните въздействия върху околната среда;
• подобряване на резултатността на организацията, чрез стремеж към непрекъснато оптимизиране на процесите, свързани с изпълнение на основните дейности;
• гъвкавост и бърза адаптация към промени свързани с пазарното или технологично развитие в сектора;
• да изгради репутация на екологично отговорна компания.
Екипът на Стригид ЕООД разработи, внедри и поддържа система за управление на околната среда, покриваща изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015. Системата обезпечава правилното управление на аспектите по околна среда и въздействията, породени от тях. Основната цел е да се контролира и сведе до минимум замърсяването, генерирано при изпълнение на етапите по производство и ремонт на машини и оборудване.
За целта, ръководството и целият екип на Стригид ЕООД се ангажира да:
• спазва нормативните, законови и други изисквания, възприети от организацията, проявявайки нетърпимост към всички отчетени отклонения;
• използва рационално природните ресурси;
• преработва и оползотворява, винаги когато е възможно, генерираните отпадъци;
• да насърчава разделното събиране и рециклирането на отпадъци;
• да намали екологичния отпечатък от основната си дейност;
• да наблюдава и измерва основните характеристики, имащи значимо въздействие върху околната среда;
• осигуряване на обмен на информация със заинтересованите страни, с цел прокламиране и осъзнаване на личният принос за намаляване/преустановяване замърсяването на околната среда;
• активно сътрудничи със съседни фирми и организации, за да изпълнение на проекти и дейности, свързани с опазване на екологичното равновесие;
• прилага процесен подход за управление, оптимизиране и постоянно подобряване на всички процеси, попадащи в обхвата на системата по околна среда;
• ежегодно поставя цели по околна среда, планира изпълнението им и ресурсната им обезпеченост.
Политиката по околна среда е представена на вниманието на целия екип на Стригид ЕООД и всички заинтересовани страни.
Служителите и ръководството осъзнават личния си принос и участие при изпълнение целите на политиката по околна среда.
Собствениците и ръководството декларират своята ангажираност и приемат отговорностите, свързани със Системата за управление по околна среда и настоящата политика.
Управителят на Стригид ЕООД поема ангажимента да осигури периодичния преглед на Политиката и целите по околна среда, всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели, да участва и съдейства за постоянното подобряване на процесите на системата на околна среда, за да повиши резултатността от нейното функциониране.

Дата:15.03.2018

Управител:
Христо Христев