milen_bg
 
Иновации и конкурентоспособност Иновации и конкурентоспособност
“СТРИГИД” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0106 за “Внедряване на пилотни технологични решения за ефективно използване на ресурсите в "Стригид" ЕООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът има за цел да внедри мерки за ефективност на ресурсите и да подобри ефективността на производствените си процеси, чрез внедряване на нови, пилотни за България, технологични решения, които представляват производствена /процесна/ иновация.
Специфичните цели на проекта са:
- Закупуване и внедряване на 3 броя ДМА - CNC струг, Вертикален Обработващ център и CNC Хидравлична абкант преса, представляващи пилотни технологични решения за страната, чрез работа с единен софтуер и възможност за провеждане на симулации за поведението на различните използвани суровини (неръждаема стомана, цветни метали, черна стомана и др.).
- Разширяване на капацитета на съществуващо предприятие за производство на вече произвеждан продукт с код по ПРОДПРОМ 28.93.17.50 Машини и апарати (промишлени) за обработка на месо - с близо 29% за първата година, след изпълнение на проекта, спрямо 2016 г.
- Намаляване на количеството използвани суровини на единица продукт за постигане на ресурсно-ефективно производство.
- Създаване на технологична възможност и капацитет за ефективно управление на отпадъците, чрез прилагане на промишлена симбиоза в рамките на предприятието и стартиране производството на нов за компанията продукт - Индустриална хигиенна мивка.
- Създаване на технологична възможност и капацитет за намаляване на количеството вредни емисии в атмосферния въздух.
- Създаване на технологична възможност и капацитет за намаляване използването на опасни химически вещества - аргон, спрей боя, алкиден грунд и коресилин, след изпълнение на проекта.
- Създаване на технологична възможност и капацитет за влияние в посока намаление на специфичен отпадъчен поток - Отпадъци от опаковки (метали).
- Повишаване на конкурентоспособност на компанията на национално и европейско ниво.
- Демонстриране на новите технологии на производство, чрез провеждане на 2 събития и публикация в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
Стойността на проекта е 823 264.26 лв., от които 576 284.98 лв. безвъзмездна помощ, като 489 842.23 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 86 442.75 лв. са от националния бюджет.
Началната дата на проекта е 27.11. 2018 г.
Срокът на изпълнение на договора е 13 месеца.